Викладацький склад

Бути педагогом, значить бути справжнім
реформатором майбутнього життя України,
бути апостолом Правди і Науки.

Софія Русова

Педагогічний колектив фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД – це 88 штатних викладачів. Серед них 5 кандидатів наук, 27 викладачів вищої категорії, педагогічне звання викладач-методист мають 15 осіб.

Середній вік викладачів – 41,7 років. Середній педагогічний стаж викладачів – 17 років.

Циклова комісія гуманітарних та філологічних  дисциплін 

Голова комісії – Ільченко А.А., викладач вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук.

Сьогодні в українському суспільстві, де гостро стоїть потреба у фахівцях технічних спеціальностей, точних і природознавчих наук, часто звучить звинувачення у перенасиченні програм «непотрібними» гуманітарними дисциплінами, «надлишковій гуманітаризації» навчального процесу.

Ця проблема зникає, якщо розглядати вивчення гуманітарних наук у навчальних закладах не як засвоєння суми теоретичних знань, ідей, положень дисциплін гуманітарного циклу, а як засіб розвитку особистості. Зміст навчальних програм таких дисциплін є матеріалом для формування критичного мислення, інтелектуального аналізу, моделювання, порівняння, формування навичок самостійної когнітивної діяльності з використанням сучасних і перспективних засобів інформаційних технологій, вміння відрізняти, сприймати і використовувати корисну інформацію, що і надалі забезпечуватиме інноваційний розвиток суспільства.

Інноваційна модель розвитку вимагає формування особистості, здатної до самостійної й ефективної діяльності. Тому в навчальному процесі викладачі циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін сприяють вихованню не сліпо слухняної людини, а особистості, котра діяла б свідомо і самостійно, на основі власного аналізу ситуації та отриманих знань. Сучасній сфері побутового обслуговування населення, а саме на неї орієнтована підготовка майбутніх спеціалістів, потрібні конкурентно спроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями.

Тому завдання циклової комісії – акумулювати всі нововведення, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.

На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і впроваджує нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців.


Циклова комісія соціальних та природничо-наукових дисциплін 

Голова комісії – Герасименко Н.П., викладач першої категорії.

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є  обов’язковим  підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії природничо-наукових дисциплін.

Базові дисципліни, які допомагають опанувати предмети фахового циклу, не завжди даються студентам легко. Але досвід старшого покоління викладачів, помножений на ентузіазм та жагу експериментів молодих, дають добрі результати.

Викладачами циклової комісії створена система узагальнення та поширення досвіду впровадження авторських методик навчання, запроваджено модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів. 

 Молоді викладачі комісії застосовують нестандартні форми організації навчально-пошукової діяльності студентів через роботу творчих студій, участь у конкурсах, фестивалях, налагоджена  робота щодо інформаційного забезпечення викладання з використанням інформаційних технологій. 


 

Циклова комісія технологічних дисциплін

Голова комісії – Вишенська В.І., викладач вищої категорії.

В системі культурних цінностей одяг людини грає одну із головних ролей. Створення одягу безперечно відноситься до мистецтва. Майбутній технік-технолог з одного боку повинен отримати мистецьку освіту, бути обізнаним в області історії розвитку суспільства та костюму, а з іншого – йому необхідні такі навчальні дисципліни, як технологія, конструювання, моделювання та інші, які забезпечать йому гідний рівень підготовки.

Саме таку підготовку надає Коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну. Викладачі комісії відрізняються професіоналізмом, любов’ю до своєї справи, прагненням поєднати в своїй роботі традиційні та інноваційні методи навчання.

Досвід іде поруч з молодістю, творчість та політ фантазії – поруч з глибокими теоретичними знаннями. Як результат – якісне навчання та високий попит серед абітурієнтів.

Протягом 15 років циклова комісія технологічних дисциплін забезпечує підготовку і випускає фахівців за спеціальністю «Технології легкої промисловості».

Насичений навчальний план, інтенсивне навантаження, високий рівень викладання та вільна творча атмосфера здатні задовольнити запити найбільш вимогливих студентів. Відсутність художньої підготовки – не завадить. Набути ази рисунку, живопису, композиції для здійснення мрії стати справжнім фахівцем можна на підготовчих курсах. Головне – бажання навчатись.

Циклова комісія технологічних дисциплін готує універсалів, фахівців, які вже сьогодні знають, що буде модою завтра, які володіють гнучким креативним мисленням, професійною етикою, потужним арсеналом знань в області конструювання, технології, які здатні вирішувати будь-які проектні задачі в сучасних умовах в діалозі зі споживачем. 


 

Циклова комісія економічних дисциплін

Голова комісії – Пархоменко В.М., викладач вищої категорії, викладач-методист.

Підготовка фахівців за спеціальностями «Організація обслуговування населення» та «Туристичне обслуговування» в начальному закладі здійснюється протягом багатьох років.

Мета і зміст роботи циклової полягає у формуванні економічного мислення майбутніх спеціалістів, розкритті суті об’єктивних економічних законів ринкової економіки та умов зростання виробництва, підготовці бази для набуття професійних навичок згідно обраної спеціальності. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання; удосконалення методичної роботи кожного викладача; підвищення кваліфікаційного рівня, вивчення, узагальнення і пропагування передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій; вдосконалення навчально-матеріальної бази, розробка методичних рекомендацій з проблем навчання і виховання студентів.

Викладачі циклової комісії економічних дисциплін постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів з метою формування професійної майстерності і громадянської позиції.

Економічна ситуація в країні змінюється настільки швидко, що не завжди в підручниках можна знайти потрібну інформацію. Але викладачі долають це: вивчають періодичні фахові видання, ведуть постійний пошук в Інтернеті, оновлюють дидактичний матеріал, щоб студенти були озброєними найсвіжішою інформацією. Адже тільки високим рівнем підготовки можна привабити абітурієнтів.

Наші випускники успішно складають випускні державні кваліфікаційні екзамени, вступні іспити у вищі навчальні заклади 3-4 рівнів акредитації, гідно проходять співбесіди при працевлаштуванні.


Циклова комісія фотодисциплін

Голова комісії – Літічевська І.Б., викладач вищої категорії.

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої свідомості особистості.

Викладачі циклової комісії намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань наші викладачі впроваджують активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентністному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

Комісія об’єднує творчих, ерудованих викладачів. Всі вони – чудові педагоги, фахівці своєї справи. В своїй роботі використовують сучасні методи навчання, намагаються зробити кожне заняття цікавим та таким, що залишається в пам’яті. Випускники на високому професійному рівні оформлюють вернісажі, розробляють художні проекти експозицій фотовиставок, беруть участь у рекламній та поліграфічній діяльності з використанням фотографії.


Циклова комісія перукарських дисциплін

Голова комісії – Зінченко О.І., викладач вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

Циклова комісія «Перукарське мистецтво» –  це новий крок в розвитку сучасної освіти, а так само унікальна можливість зануритися в світ краси, моди і стилю, отримавши при цьому престижну професію фахівця з перукарського мистецтва та декоративної косметики.

Вимоги до сучасного майстра перукарської справи дуже високі. Основні з них – глибокі теоретичні знання, володіння практичними прийомами і методами. Перукар має бути освіченим у питаннях безпеки праці, володіти знаннями з матеріалознавства, санітарії та гігієни,  пластичної анатомії, знати закони колористики, просторової композиції та філософії. Важливим компонентом професійного портрета перукаря є культура, уміння доброзичливо контактувати з людьми, знання з етики та психології,  історії розвитку перукарської справи.

Робота циклової комісії підготовки фахівців з перукарського мистецтва спрямована на вирішення головного завдання – підвищення якості знань випускників, поліпшення якості практичної підготовки спеціалістів, підготовки творчих конкурентоздатних  фахівців.

Всі викладачі на високому  професійному рівні здійснюють педагогічну діяльність,  постійно удосконалюють свою професійну майстерність: проходять курси підвищення кваліфікації; беруть участь в підготовці та проведенні конкурсів та чемпіонатів, тижнів циклової комісії, науково-практичних конференціях, семінарів, майстер-класів, тематичних виставок та інших заходів Коледжу мистецтв та дизайну КНУТД.

Викладачі та майстри цікаво проводять заняття, передають студентам свій досвід, застосовуючи інноваційні технології в навчанні, використовують на заняттях мультимедійні засоби, відео матеріали і активні форми та методи навчання.

Випускники спеціальності працюють на телебаченні, обслуговують тижні модних показів одягу, працюють в престижних салонах краси. 


 

Циклова  комісія мистецьких дисциплін та дизайну

Голова комісії – Чеботарьова Г.В., викладач вищої категорії, викладач-методист.

Робота комісії мистецьких дисциплін та дизайну спрямована на розвиток творчого потенціалу молоді, виховання художнього смаку, підвищення загального інтелектуального рівня студентів, отримання теоретичних знань та практичних навичок з основ рисунку, живопису. Студенти реалізують свої здібності в творчих майстернях, оформлюють художні виставки, беруть участь у мистецькому житті міста, вивчаючи надбання минулого та сучасності. Допомагають в цьому викладачі – високопрофесійні художники.

У своїй практичній діяльності члени комісії використовують нетрадиційні форми і методи роботи, інтегроване навчання, імпровізаційність, як засіб гармонізації розвитку творчої особистості. Інноваційні підходи допомагають викладачам формувати у студентів практичні навички мистецьких технологій.