Нормативні документи

Положення про первинну профспілкову організацію

студентів Коледжу КНУТД 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Первинна профспілкова організація (ППО) студентів Коледжу Київського коледжу технологій та дизайну об’єднує студентів денної форми навчання за всіма спеціальностями.

1.2. У своїй діяльності ППО студентів коледжу керується нормативними документами, а саме: Конституцією України, Законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, Положенням про Коледж КНУТД, даним Положенням, згідно яких складена і затверджена Угода між профспілковим комітетом студентів і адміністрацією Коледжу КНУТД.

1.3. Згідно даного Положення діяльністю організації керує профспілковий актив – профком, до складу якого входять профорги академічних груп. З них обрана Президія у кількості 11 студентів, які очолюють роботу певних комісій:

 • організаційно-масової;
 • захисту прав та інтересів студентів;
 • житлово-побутової;
 • оздоровчої;
 • навчально-інформаційної;
 • культури та спорту;
 • ревізійної;
 • профорієнтаційної роботи.

1.4. Серед членів президії обрані студенти, які координують роботу профспілкових груп певних курсів. Засідання профкому згідно Статуту проводяться регулярно (2 рази на півріччя), засідання президії відбуваються кожного місяця, що засвідчується в протоколах засідань.

1.5. Основне завдання профкому – бути опорою для студентів та захищати права усіх студентів разом і кожного зокрема, тому робота профкому спрямована на захист соціально-побутових інтересів членів профспілки; створення належних умов навчання і проживання, вчасній виплаті стипендій, участь у розподілі стипендіального фонду. Особлива увага приділяється роботі з студентами пільгових категорій: сиротами, інвалідами, студентами з малозабезпечених сімей, студентам, постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС.

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ

2.1. Студентська профспілка функціонує з метою захисту прав студентів та сприяння виконанню ними своїх обов’язків, також сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника, виконавця.

2.2. Діяльність Студентської профспілки направлена на удосконалення освітнього процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності й культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

2.3. Студентська профспілка – це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв’язку з цим зростає роль студентських колективів у залученні молоді в процес управління справами навчального закладу.

2.4. Основними завданнями Студентської профспілки є:

 • захист прав та інтересів студентів Коледжу;
 • сприяння виконанню студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами;
 • сприяння у забезпеченні інформаційно-молодіжною, правовою, психологічною допомогою студентів (спільно з відповідними службами);
 • залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з адміністрацією);
 • співпраця зі старостами, класними керівниками академічних груп та іншими органами студентського самоврядування;
 • залучення студентів до художньої самодіяльності, проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти в студенти, випускних вечорів, днів коледжу та інших заходів;
 • пропаганда здорового способу життя.

 

3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ

3.1. Керівними органами студентської профспілки є:

 • загальні збори студентів коледжу;
 • Голова студентського профспілки;
 • студентські підрозділи;
 • старости академічних груп.

3.2. Вищим представницьким органом профспілки студентів коледжу є Загальні збори.

3.3. Головною структурною одиницею системи профспілок є академічна група, яка має свій актив, старосту і делегує свого представника до Студентської профспілки коледжу.

3.4. Голову та заступника Студентської профспілки обирають на Загальних зборах.

3.5. Голова Студентської профспілки організовує роботу за вищевказаними напрямами.

3.6. Засідання Студентської профспілки проводиться не рідше двох разів за місяць. Кожне засідання фіксується протоколом, що підписується Головою або секретарем. Секретар організовує контроль за виконанням рішень Студентської профспілки та веде протокол засідань Студентської профспілки.

3.7. На розгляд загальних зборів виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентської профспілки. Рішення органів студентської профспілки мають рекомендаційний характер.

3.8. Участь у роботі Студентської профспілки його члени беруть у вільний від занять час.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ

4.1. Члени організації мають права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно з чинним законодавством та відповідно до Положення.

4.2. Члени Студентської профспілки мають право:

 • обирати та бути обраними до будь-якого органу студентської профспілки;
 • брати участь у складанні комплексного плану навчально-виховної роботи у коледжі;
 • брати участь у проведенні засідань Педагогічної ради, профспілкового комітету, навчально-виховної комісії та т. ін.;
 • брати участь у призначенні стипендії, розподілі матеріальної допомоги та премій;
 • вносити пропозиції щодо змін у Правила внутрішнього розпорядку коледжу та гуртожитку;
 • брати участь у проведенні рейдів-перевірок аудиторій коледжу, кімнат та секцій гуртожитку;
 • брати участь при визначенні підсумків конкурсів, що проводяться у Коледжі;
 • надавати шефську допомогу першокурсникам, ветеранам, будинку малюка, надавати допомогу хворим та відстаючим студентам;
 • вносити пропозиції щодо вибору форм організації вільного часу та трудової діяльності в вільний від занять час.

4.3. Члени Студентської профспілки зобов’язані:

 • додержуватися законів, Положення та Правил внутрішнього розпорядку;
 • додержуватися правил навчальної дисципліни на заняттях та під час позааудиторних заходів у Коледжі;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний і культурний рівень;
 • сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;
 • сприяти навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяти створенню необхідних умов для відпочинку студентів;
 • сприяти пропаганді здорового способу життя;
 • сприяти залученню студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з кураторами академічних груп);
 • співпрацювати зі старостами, кураторами академічних груп та іншими органами студентського самоврядування;
 • сприяти залученню студентів до художньої самодіяльності, проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти в студенти, випускних вечорів, Днів коледжу та інших заходів.

4.4. Члени Студентської профспілки мають право:

 • на здійснення представництва та захист їх навчальних, соціально-економічних прав та інтересів, в тому числі в судах;
 • на правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин;
 • на звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей;
 • на участь у профспілкових зборах (конференціях), санкціонованих акціях та інших заходах;
 • на вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів;
 • на одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто;
 • одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, грошове заохочення за профспілкову роботу;
 • замовити студентський проїзний документ на такі види транспорту: метро, мето-трамвай, метро-тролейбус, метро-автобус.