Методична служба

«Формування професійної компетентності студентів та розвиток їх творчих здібностей через застосування в освітньому процесі інноваційних технологій та методів особистісно-орієнтованого підходу до підготовки сучасного конкурентоспроможного фахівця» — методична проблема, над якою працює педагогічний колектив фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД.

Методичну роботу в коледжі очолює завідувач навчально-методичної лабораторії, кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист Ільченко А.А.

Освітній процес здійснюють 8 циклових (предметних) комісій:

  • циклова комісія гуманітарних та філологічних дисциплін;
  • циклова комісія соціальних та природничо-наукових дисциплін;
  • циклова комісія технологічних дисциплін;
  • циклова комісія економічних дисциплін;
  • циклова комісія перукарських дисциплін;
  • циклова комісія мистецьких дисциплін;
  • циклова комісія дизайну;
  • циклова комісія фотодисциплін.

До складу циклових комісій входять викладачі з високим науково-методичним потенціалом, який реалізується в розробці нормативної документації, створенні навчальних посібників, навчально-методичного забезпечення дисциплін та практичного навчання. В освітньому процесі ефективно використовується навчальне телебачення, комп’ютерна техніка, інші технічні засоби навчання, застосовуються нові технології навчання.

Студентам видаються електронні варіанти навчально-методичного забезпечення з дисциплін, які викладаються: конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних і практичних занять, методичні матеріали для виконання індивідуальних завдань, курсових проектів і робіт тощо.

Проводиться постійна робота з удосконалення методів, засобів і форм систематичного контролю знань студентів.

Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками становить 100%. Кількість підручників, виданих українською мовою, складає 90%.

Фонд бібліотеки постійно поповнюється новою навчальною літературою. В читальному залі бібліотеки студенти мають змогу користуватися періодичними виданнями: газетами, журналами, іншими інформативними матеріалами. Головним завданням бібліотеки є повне задоволення читацького попиту, формування у студентів національної свідомості у напрямі збереження історичної та культурної спадщини, заохочення студентів до вивчення культури усного та писемного українського мовлення.

Методична робота в коледжі будується як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої діяльності викладачів,  та має на меті активізацію педагогічної роботи і покращення якості методичних розробок; підвищення рівня освітнього процесу. Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок  викладачів, атестаційні матеріали, зразки відкритих уроків, позаурочних заходів, методична література, зібрані кращі методичні розробки, електронна база навчально-методичного забезпечення дисциплін та спеціальностей коледжу.

Методична робота здійснюється через колективну, групову, індивідуальну форми роботи. Групі викладачів-методистів на чолі з директором Коледжу КНУТД, к.е.н., професором Хмелевською Л.П. був присуджений сертифікат Асоціації працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за методичну розробку «Планування змісту та організація навчального процесу в Коледжі КНУТД з позицій компетентнісного підходу до змісту освіти», яка посіла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі на кращу методичну розробку.