Практичне навчання

Завідувач практичного навчання: Курко Тамара Вікторівна

img_8027Положення про практичне навчання

Практичне навчання – головна компонента професійної підготовки молодшого спеціаліста, показник його фахової дієвості. В умовах впровадження нового обладнання і технологій сучасний ринок праці стає більш вимогливим до зростаючої галузевої та професійної підготовленості, мобільності випускника вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.
Кінцевим продуктом навчання в Коледжі КНУТД є формування достатнього рівня професійної культури майбутнього фахівця, що дає йому змогу в подальшому успішно здійснювати свою професійну діяльність у різних сферах.
Наслідком професійного зростання особистості майбутнього фахівця та розвитку його професійних здібностей є фахова компетентність, яку набуває студент. Вона характеризується:
— ґрунтовними знаннями і загальноосвітніх, і фахових дисциплін;
— володінням уміннями і професійною технологією (технікою);
— здатністю мобілізувати в професійній діяльності знання і вміння, використовувати узагальнені засоби виконання дій при вирішенні професійних завдань.
Компетентність забезпечує універсальність оволодіння професійною діяльністю та характеризує готовність до праці.
Левова частка у процесі формування професійних компетенцій належить практичному навчанню, яке здійснюється відповідно до Положення про практичне навчання в Коледжі КНУТД.
Практичне навчання студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в коледжі.
Особливого значення набуває практична підготовка. Практичне навчання має дві складові: а) традиційні практичні заняття на базі навчального закладу; б) заняття на виробничих базах підприємств.
Стрижнем професійної активності студентів в умовах коледжу є практична діяльність, яка може бути реалізована як на базі виробничих підприємств чи установ, так і в салонах, майстернях, студіях, лабораторіях навчального закладу.
Як складова освітнього процесу практичне навчання в коледжі повністю забезпечено: в наявності методичні рекомендації щодо планування практичного навчання студентів, навчальні посібники та підручники, довідкова література, тощо. Матеріально-технічна база з практичного навчання – приміщення для проведення практик, устаткування, прилади, машини та механізми, комп’ютерна техніка в задовільному стані.
Особлива увага в навчальному закладі приділяється викладанню дисциплін з циклу професійно-практичної підготовки.
В коледжі організовані наступні практики: навчальна, виробнича, технологічна та переддипломна.
Незаперечним стимулом до зростання професійної майстерності студентів є проходження практик в умовах виробництва. З цією метою між навчальним закладом та підприємствами в галузі сфери послуг оформлені договори на проведення виробничої та переддипломної практик. Практика студентів коледжу проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня: в установах культури, освіти, школах мистецтв, перукарнях, фотосалонах, базових підприємствах побутового обслуговування, фінансових установах тощо.